27.3.2018 / Gösterim Sayısı : 308

2018 Yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvuruları Başlıyor

2018 Yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği başvuruları 02/04/2018 tarihinden itibaren başlıyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 24/03/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır. 

Başvuru süresi 02/04/2018 tarihinden itibaren 20 iş günüdür.

Programın proje konuları :

Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; 

    1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

    2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

    3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

    4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

    5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

    6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

    1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

    2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

    3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

    4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

    5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

    1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

    2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

konularını kapsar.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
 • Okur-yazar olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
 • Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, 
 • Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
 • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye olmak,
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, 
 • 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca
  başvurusu reddedilmiş olmamak, 
 • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 • Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

İstenecek belgeler :

 1. Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

       b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan alınan belge,

       c) Başvuru dilekçesi,

       ç) Proje tanıtım formu,

       d) Taahhütname,

       e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

 2)   Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,

       b) Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretimi proje konuları hariç, yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira  

       sözleşmesi.

 3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı : 

Uygulama alanı;

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Hibe desteği miktarı;

Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılır.

Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır. 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2018/12)'e

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm adresinden ulaşabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunabilirsiniz.

Ek Dosyalar

''